Huidige prijsvragen

organisator

 1. De organisator van de wedstrijden op www.sammylunadesigns.de is Angermann Felix & Jarema Chantal GbR, Nibelungenstr. 21, 90530 Wendelstein, die de loterij organiseert in samenwerking met verschillende loterijpartners die de prijzen voor de loterij verstrekken. De verplichting om de toegezegde prijs te verstrekken ligt bij de organisator.

deelname

 1. Om deel te nemen aan een prijsvraag, moeten deelnemers zich registreren via het ter beschikking gestelde onlineformulier en correcte en volledige informatie verstrekken. Deelname wordt voldoende toegelicht op de informatiepagina van de betreffende prijsvraag. Deelname aan de wedstrijd is gratis. Door deel te nemen aan de wedstrijd gaan deelnemers akkoord met de deelnamevoorwaarden voor de hier vermelde wedstrijden. Naast het inschrijven voor deelname kunnen er ook verdere maatregelen nodig zijn om conform de regels aan de betreffende wedstrijd deel te nemen. De deelnamevereisten worden uitgelegd in de betreffende wedstrijd en de bijbehorende informatiepagina en worden gecontroleerd in het geval van trekkingen. Als niet volledig aan de deelnamevereisten wordt voldaan, leidt dit tot uitsluiting van de betreffende wedstrijd. Het achteraf voldoen aan de deelname-eisen achten wij niet relevant. Aan de deelnamevereisten moet tegelijkertijd met de registratie worden voldaan, maar uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst van de e-mailbevestiging van deelname of vóór de volgende prijstrekking.
 2. De bevestiging van deelname bevestigt niet dat aan alle noodzakelijke vereisten is voldaan, maar bevestigt alleen de inschrijving op de overeenkomstige deelnemerslijst van de betreffende wedstrijd.

  Redenen voor uitsluiting van deelname, manipulatie

  1. Alleen natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die kunnen aantonen dat zij hun woon- of gewone verblijfplaats in Duitsland hebben, mogen deelnemen. De organisator heeft te allen tijde het recht om het overeenkomstige bewijs te laten voorleggen. In geval van gegronde twijfel over het bestaan ​​van een voorwaarde voor deelname, heeft de organisator het recht om een ​​deelnemer op elk moment geheel of gedeeltelijk uit te sluiten van de wedstrijd.
  2. Indien een deelnemer beperkt is in zijn rechtsbevoegdheid, is de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger of wettelijke voogd vereist.
  3. Meerdere deelnames - waaronder de deelname van een persoon met verschillende e-mailadressen en/of social media profielen - zijn verboden en leiden tot uitsluiting van deelname.
  4. De organisator heeft het recht om, met name om technische redenen, de toegankelijkheid van een wedstrijd te beperken of tijdelijk op te schorten. Dit leidt niet tot vorderingen jegens de organisator.
  5. Werknemers van de organisator en werknemers van gelieerde bedrijven in de zin van §§ 15 e.v. AktG zijn uitgesloten van deelname. Evenzo zijn medewerkers van de wedstrijdpartners en hun dienstverleners uitgesloten van deelname. Hetzelfde geldt voor de respectievelijke familieleden.
  6. Deelname via een dienstverlener, in het bijzonder via een wedstrijdinschrijvingsdienst/wedstrijddienst, is uitgesloten. De geldige registratiemethoden worden aangekondigd als onderdeel van de betreffende wedstrijd. Hetzelfde geldt voor loterijclubs, geautomatiseerde deelname via loterijrobots, opzettelijk valse informatie en deelname via een zogenaamd "wegwerp-e-mailadres".
  7. De sweepstakes zijn alleen geldig binnen Duitsland.
  8. De juridische procedure is uitgesloten.
  9. Personen die niet in aanmerking komen, komen niet in aanmerking om te winnen. Het beïnvloeden van gelijke kansen door technische manipulatie, meervoudige deelname, het doorgeven van foutieve persoonlijke informatie of een vergelijkbaar ernstige overtreding leidt tot – eventueel latere – uitsluiting van deelname.

  Tijdsduur

  1. Als er geen startdatum is opgegeven, begint de wedstrijd wanneer deze op de website is geactiveerd. De sluitingsdatum voor inschrijvingen en het algemeen geldende einde voor de betreffende prijsvraag wordt rechtstreeks op de website van de betreffende prijsvraag meegedeeld. Als er geen inschrijfdeadline of -einde is gespecificeerd, loopt de wedstrijd tot herroeping door de organisator.

  wijzigingen in de concurrentie

  1. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd stop te zetten, te annuleren, op te schorten, uit te stellen of te wijzigen indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor de wedstrijd niet kan verlopen zoals gepland.

   Winnaar Bepaling & Verzending, Defecten

   1. Onder alle deelnemers worden door middel van een random number generator één of meerdere prijzen in de vorm van prijzen in natura en waardebonnen verloot. Hiervoor gebruiken we technische hulpmiddelen. De winnaar(s) worden binnen 2 weken na het einde van de wedstrijd per e-mail op de hoogte gebracht. Verder worden de winnaars genoemd op onze social media kanalen (Facebook, TikTok, Instagram) en onze homepage, rekening houdend met de AVG. Namen, indien bekend, zijn gedeeltelijk geanonimiseerd (voornaam N.). Mailadressen worden ook gedeeltelijk geanonimiseerd door individuele brieven te vervangen. De social media kanalen zullen volledig zichtbaar zijn in platte tekst. Een contante betaling, wijziging en vervanging van een prijs is niet mogelijk. Het is ook niet mogelijk om de prijs over te dragen aan een derde partij.
   2. De exacte datum van de trekking wordt tijdig bekend gemaakt op de informatiepagina van de prijsvraag, op onze social media kanalen (Instagram & Facebook) en via e-mail aan de deelnemers. Meer informatie hierover vindt u op de betreffende wedstrijdinformatiepagina of op uw deelnamebevestiging.
   3. De prijzen worden door de wedstrijdpartner of de organisator of een door hen aangestelde derde naar de winnaars gestuurd. Levering vindt meestal plaats binnen 2 weken nadat de winnaars zijn gecontacteerd door de betreffende loterijpartner/organisator, hoewel dit een niet-bindende periode is die op elk moment kan worden verlengd. De levering is gratis en alleen binnen het Duitse vasteland als DHL-pakket tot maximaal 31,5 kg of goederenpost, indien mogelijk. Eventuele extra douanerechten en heffingen, evenals andere transportkosten en dergelijke, zijn voor rekening van de winnaars zelf. De plaats van uitvoering is de zetel van de organisator.
   4. De winnaars zijn verplicht om duidelijke gebreken aan een prijs binnen 14 dagen na ontvangst van de prijs te melden aan de betreffende prijstrekkingspartner, waarbij het voldoende is om de deadline te halen als de kennisgeving van gebreken tijdig naar de prijstrekkingspartner wordt gestuurd. Na het verstrijken van de termijn kunnen de winnaars geen beroep meer doen op evidente gebreken. De organisator is niet verantwoordelijk voor materiële en juridische gebreken in prijzen die door een wedstrijdpartner worden verstrekt. Hetzelfde geldt als de loterijpartner door persoonlijke omstandigheden de prijzen niet (meer) ter beschikking kan stellen.

   Privacybeleid, Juridisch

   1. Door deel te nemen, stemt u ermee in dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor reclamedoeleinden door SammyLunaDesigns (Angermann Felix & Jarema Chantal GbR) en ons marketingplatform "Klaviyo" om de betreffende wedstrijd uit te voeren. U gaat er ook mee akkoord dat uw contactgegevens door de organisator kunnen worden doorgegeven aan de betreffende wedstrijdpartner en aan derden die door hen zijn belast met het overhandigen van de prijs (eventueel via de wedstrijdpartner). De contactgegevens worden echter alleen verzonden als de deelnemer ook een prijs heeft gewonnen en deze rechtstreeks door de wedstrijdpartner en zijn gemachtigde derde wordt verzonden.
   2. Om de winnaar te bepalen is het noodzakelijk om de naam van het social media profiel - indien deze niet bekend is - het e-mailadres van de deelnemer over te dragen aan de technische ondersteuningstool. De gegevens worden daar niet opgeslagen. We gebruiken Superanton.de als tekentool, de bijbehorende informatie over gegevensbescherming vindt u hier .
   3. Voor het overige zijn onze algemene voorwaarden (AV) en onze voorwaarden voor gegevensbescherming van toepassing.

   Kennisgevingen en voorwaarden voor socialemediakanalen

   1. De wedstrijd is niet verbonden met Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest & andere platforms en wordt op geen enkele manier door hen gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Facebook en Instagram zijn niet beschikbaar als contacten voor wedstrijden. De juridische procedure is uitgesloten.

    Scheidingsclausule

    1. Mocht een van deze bepalingen ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.